WETTELIJKE VERMELDINGEN EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Presentatie
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV” genoemd) bepalen de toegangsregels en de gebruiksvoorwaarden van de Consultatie diensten die door deze Website worden geleverd en die elke Gebruiker erkent zonder voorbehoud te aanvaarden, door het simpele gebruik van de Consultatie diensten.
Deze AGV bevatten onder andere de juridische informatie met betrekking tot de toegang tot de Consultatie diensten, de verschillende gebruiksmogelijkheden van de Consultatie diensten, de intellectuele eigendomsrechten die hierop betrekking hebben alsmede de bepalingen omtrent de bescherming van persoonlijke gegevens.
Deze AGV beheersen de contractuele verhoudingen tussen de Gebruikers en New Dimension Content SA. Door het gebruik van het Platform erkennen de Gebruikers uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de AGV vóór elk gebruik van de Consultatie diensten.

2. Wettelijke vermeldingen
Overeenkomstig de bepalingen in artikel 53 van de wet d.d. 14 augustus 2000 met betrekking tot e-commerce, delen wij u mee dat de website www.paracredits.com wordt geëxploiteerd en gehost door:

New Dimension Content SA
New Dimension Content
E-mailadres: [email protected]
Handelsnummer: B176415
Btw-identificatienummer: LU26092061
Telefoonnummer: +352 20 204 205

3. Definities
Content: betekent de algemene structuur, teksten, geanimeerde of stilstaande afbeeldingen en geluiden waaruit de Website is opgebouwd.

Verbinding: betekent iedere toegang tot het persoonlijke account van een Gebruiker dat op de Website is aangemaakt en dat nodig is voor het gebruik van bepaalde Consultatie diensten.

Consulent: een natuurlijk persoon, die meerderjarig en bevoegd is volgens de wet, die handelt in het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit, die online of telefonische consulten levert inzake numerologie, kaartleggen en spirituele coaching bij Gebruikers (hierna “waarzeggersconsulten” genoemd), en die gepresenteerd wordt op de Website.

Platform: het geheel aan technische systemen waaronder met name telefoon, chat of webcam, waarmee de Consultatie diensten ter beschikking van de Gebruikers kunnen worden gesteld.

New Dimension Content SA: de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, opgericht en gevestigd in Luxemburg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Luxemburg onder nummer B176415.

Consultatie diensten: betekenen het geheel aan diensten die door de Website worden aangeboden, waaronder met name de toegang tot gratis of betaalde waarzeggersconsulten per telefoon, chat of webcam.

Gratis diensten: betekenen stipt de gratis minuten voor waarzeggersconsulten die kunnen worden gewonnen of aangeboden worden.

Betaalde diensten: betekenen waarzeggersconsulten per telefoon, chat of webcam die door de Consulenten worden geleverd.

Gebruiker(s): betekenen elke persoon die gebruikmaakt van de Consultatie diensten en een persoonlijk account aanmaakt voor toegang op de Website.

Website: de website www.paracredits.com

4. Activiteit van New Dimension Content SA
New Dimension Content SA stelt aan de Gebruikers een telefonisch Platform ter beschikking, waarop deze laatsten in contact kunnen treden met Consulenten die Consultatiediensten aanbieden.
In geen enkel geval mogen Consulenten consulten leveren op medisch of juridisch gebied. De Consultatiediensten worden geleverd door de Consulenten en niet door New Dimension Content SA.

5. Gebruiksvoorwaarden

5.1 Toegang tot de Website
De Website is toegankelijk vanuit alle landen ter wereld, mits de wetgeving in dat land de geboden Consultatiediensten niet verbiedt.
Om toegang te krijgen tot de Consultatiediensten verklaart de Gebruiker minimaal achttien jaar oud te zijn ofwel meerderjarig te zijn volgens de van kracht zijnde wetgeving in zijn of haar land, en verklaart hij of zij volledig handelingsbekwaam te zijn.
Om toegang te krijgen tot de Website dienen de Gebruikers de beschikking te hebben over een internetaansluiting en/of een mobiele of vaste telefoonaansluiting met een geldig nummer, waarvoor zij de kosten dragen.

5.2 Toegang tot de Consultatiediensten
Betaalde diensten: de aankoop van minuten
Om gebruik te kunnen maken van de Consultatiediensten op de Website, moeten de Gebruikers gespreksminuten kopen. Hiervoor dient de Gebruiker in te loggen op de Website en de koppeling “Kopen” te gebruiken.
Bij de aankoop van minuten wordt de Gebruiker automatisch doorgeleid naar de beveiligde ruimte voor het uitvoeren van de betaling. De verschillende betaalmethodes zijn volledig beveiligd.
De Gebruiker ontvangt per e-mail een betalingsbewijs alsmede een persoonlijke code zodra de aankoop is bevestigd. De Gebruiker dient zijn/haar e-mailberichten in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat de e-mailberichten niet in de spambox terechtkomen.
New Dimension Content SA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het e-mailbericht met de aankoopbevestiging van minuten terechtkomt in de spambox. Zodra de minuten zijn verbruikt hoeft de Gebruiker, indien hij/zij aanvullende minuten wenst te kopen, slechts zijn of haar e-mailadres en persoonlijke code in te voeren om in te loggen op de Website en een nieuwe aankoop te doen.
Na aankoop van de gesprekminutes bechikt de Gebruiker niet over het recht om van de aankoop af te zien.
New Dimension Content SA kan de stabiliteit van de prijzen niet garanderen. De prijzen kunnen zich ontwikkelen en/of wijzigen op basis van de van toepassing zijnde wetgeving. New Dimension Content SA behoudt zich overigens het recht voor om de prijzen te wijzigen.
In het geval van klachten met betrekking tot de aankoop van minuten, kunnen de Gebruikers contact via email: [email protected]

5.3 Aanmaken van een persoonlijk account
Elke Gebruiker moet beschikken over een persoonlijk account om gebruik te kunnen maken van de Consultatiediensten. Het aanmaken van een persoonlijk account gebeurt automatisch bij de eerste aankoop van minuten. Hiertoe dient de Gebruiker een e-mailadres op te geven, waarna hij of zij per e-mail een persoonlijke code ontvangt. Met het e-mailadres alsmede de code die bij de eerste aankoop wordt verstuurd, kan de Gebruiker opnieuw inloggen op de Website. Na het inloggen krijgt de Gebruiker eveneens toegang tot zijn of haar persoonlijke gegevens. Gebruikers worden beschouwd als zijnde “ingeschreven” op de Website na ontvangst van een betalingsbevestiging die wordt verzonden naar het e-mailadres dat werd gebruikt bij het aanmaken van zijn of haar persoonlijke account.
Elke Gebruiker kan zijn of haar historisch overzicht, de toegangscodes van de verschillende Consulenten alsmede de datum, het tijdstip en de duur van zijn of haar laatste consulten raadplegen door in te loggen op zijn of haar account. Gebruikers kunnen op elk moment onjuiste of onvolledige gegevens die op de Website zijn verzameld, wijzigen, bijwerken of verwijderen, door hiertoe een verzoek in te dienen bij New Dimension Content SA op het volgende e-mailadres: [email protected]

6. Wijzigingen van de AGV
Door gebruik te maken van de Diensten die door New Dimension Content SA worden geboden, verklaart de Gebruiker te AGV te hebben aanvaard die derhalve volledig tegen hem of haar inroepbaar zijn. New Dimension Content SA behoudt zich het recht voor om deze AGV op enig moment te wijzigen en bij te werken, zonder voorafgaande mededeling, om de Website aan te passen aan de technische ontwikkelingen en gewijzigde wetgeving. Elk aspect van de Website kan worden gewijzigd, aangevuld, verwijderd of bijgewerkt zonder voorafgaande mededeling en naar volledig believen van New Dimension Content SA. Het gebruik van de Consultatiediensten die op de Website worden aangeboden is altijd onderworpen aan de versie van de AGV die beschikbaar is op de dag waarop de Consultatiediensten worden gebruikt en niet op de dag van de eventuele aankoop van minuten. New Dimension Content SA kan eveneens op enig moment en zonder voorafgaande mededeling de Content, de geboden soorten Consultatiediensten alsmede de geldende tarieven wijzigen.
De Gebruikers worden dan onderworpen aan de nieuwe AGV zodra zij opnieuw gebruikmaken van de Consultatiediensten. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van de AGV om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of updates. De wijzigingen van de AGV of van de Consultatiediensten zijn van kracht op de datum waarop deze online op de Website worden geplaatst. Zij kunnen aan de Gebruikers worden tegengeworpen vanaf het moment van het eerste gebruik van de Consultatiediensten na wijziging van de AGV. Door gebruik te maken van de Consultatiediensten na wijziging, verklaart de Gebruiker de AGV en de Consultatiediensten volledig te aanvaarden.

7.Beperkingen van de aansprakelijkheid
1) Voor wat betreft de consulten die door de Consulenten worden gegeven
New Dimension Content SA treedt slechts op als technisch tussenpersoon, leverancier en exploitant van het Platform en heeft derhalve geen invloed op de consulten die worden gegeven door de Consulenten die werken op zelfstandige basis en handelen voor eigen verantwoordelijkheid.
Dientengevolge kan New Dimension Content SA niet aansprakelijk wordengesteld voor de inhoud van deze consulten.
New Dimension Content SA kan niet aansprakelijk worden gesteld:
-voor de Inhoud van Consultatiediensten die door de Consulenten aan Gebruikers wordenverleend;
-voor commerciële praktijken die kunnen worden aangewend door Websites die door derdenworden bewerkt en/of beheerd en die op de Website beschikbaar zijn via hyperlinks;
-voor het gebruik van de Consultatiediensten in een land waar de van kracht zijnde wetgevingdeze verbiedt.

2) Voor wat betreft de beschikbaarheid van de Consultatiediensten
In het kader van de ter beschikking stelling van het Platform, heeft New Dimension Content SA een inspanningsverplichting. New Dimension Content SA wendt redelijke technische inspanningen aan om het Platform en de Website op correcte wijze operationeel en beveiligd te houden. Zij kan echter geen toeval en technische fouten, noch ongeoorloofde indringing (inclusief een indringing binnen een persoonlijk account) uitsluiten, zodat zij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende gevolgen, inclusief een tijdelijke onderbreking van de toegang tot het Platform of de Website. In ieder geval kan New Dimension Content SA niet aansprakelijkworden gesteld voor onderbrekingen en andere storingen door telefoon- of internetproviders.
New Dimension Content SA behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Consultatiediensten tijdelijk te onderbreken zonder dat de Gebruiker hiervoor vooraf wordt gewaarschuwd en zonder schadeloosstelling of terugbetaling, om zo nodig misbruik of fraude te kunnen opsporen of om te proberen een technische of operationele storing van het Platform of de Website te verhelpen. New Dimension Content SA behoudt zich eveneens het recht voor om, zonder voorafgaande mededelingof schadeloosstelling, het Platform of de toegang tot de Consultatiediensten tijdelijk af te sluiten zonder voorafgaande mededeling, schadeloosstelling of terugbetaling, met name voor het uitvoeren van een update, onderhoudswerkzaamheden, wijzigingen of aanpassingen in de operationele methodes, de Website, het Platform zonder dat deze opsomming limitatief is. New Dimension Content SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van elke aard dan ook, die kan ontstaan door deze wijzigingen en/of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het Platform of de Consultatiediensten die hieraan zijn gekoppeld. New Dimension Content SA behoudt zich het recht voorom op enig moment de Website, het Platform en de Consultatiediensten aan te vullen of te wijzigen, op basis van de technologische ontwikkelingen en zal de Gebruikers hiervan indien nodig op de hoogte stellen.
Het is de Gebruiker verboden op frauduleuze wijze toegang te krijgen tot, of zich op frauduleuze wijze te bevinden op, het gehele Platform of de Website of een gedeelte daarvan. Het is de Gebruiker verboden om een andere toegangsmethode te gebruiken dan de interface en de bewust ter beschikking gestelde instructies door New Dimension Content SA kan nietaansprakelijk worden gesteld voor de aanwezigheidsduur en de tijdroosters van de Consulenten, aangezien deze op eigen initiatief inloggen op het Platform op basis van hun respectievelijke beschikbaarheid.

8.Gedragsregels - Verplichtingen van de gebruiker met betrekking tot de Consultatiediensten
Het is aan de Gebruiker om de schriftelijke en mondelinge content die op de Website aanwezig is, te beoordelen. De Content wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik, met gezond verstand, van de op de Website ter beschikking van de Gebruiker gestelde informatie. De Gebruiker verplicht zich om uitsluitend contact te zoeken met een Consulent om gebruik te maken van Consultatiediensten.
Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik van hun persoonlijk account. Gebruikers zijn verplicht om New Dimension Content SA te waarschuwen zodra zij kennis hebbengenomen van frauduleus gebruik van hun account door een derde. Relaties tussen Gebruikers en Consulenten buiten het Platform om voor gebruik van de Consultatiediensten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van New Dimension Content SA. Het gebruik van de Consultatiediensten valt onder de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker die zich verplicht respectvol en beleefd met de Consulenten om te gaan.
In het kader van het gebruik van de Consultatiediensten is het strikt verboden:
-inbreuk te doen, op welke manier dan ook, op de rechten van Gebruikers;
-van de Consulent diensten te verlangen die onwettig of onzedelijk zijn;
-vragen te stellen op het gebied van gezondheid of op juridisch gebied;
-content te hebben, te uiten of te verspreiden, in welke vorm dan ook, die inbreuk kan doenop de rechten van derden of die smadelijk of beledigend zijn of die aanleiding kunnen geven tot strafvervolging.

9.Opgenomen gesprekken
Om ervoor te waken dat de Gebruikers kunnen profiteren van kwalitatief goede Consultatiediensten en om de veiligheid hiervan te garanderen, worden telefoongesprekken tijdens een consult met een helderziende opgenomen, echter uitsluitend aan de kant van de Consulenten. Deze opnames kunnen een bewijs vormen in het geval van een geschil voor een rechtbank teneinde de belangen van de partijen te verdedigen. Op vordering van een rechter kunnen deze opnames worden overgedragen. Elke opname wordt door New Dimension Content SA bewaard gedurende een termijn die beperkt is tot maximaal een half jaar.

10. Klantenservice
In het geval van problemen die worden ondervonden tijdens de toegang tot de Website of een Persoonlijk account, kunnen Gebruikers per e-mail contact opnemen met New Dimension Content SA op het volgende adres: [email protected]
New Dimension Content SA zal alles in het werk stellen om misverstanden, klachten of technische of operationele problemen die door de Gebruikers zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen.

11. Bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens van persoonlijke aard
De Gebruiker verleent toestemming aan New Dimension Content SA om de verstrekte gegevens te gebruiken in het kader van het commerciële beheer van de Diensten waarvoor de Gebruiker zich heeft ingeschreven.
Overeenkomstig de gewijzigde wet d.d. 30 mei 2005 met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, garandeert New Dimension Content SA:
-de veiligheid van de bewerking van persoonlijke gegevens met respect voor de privacy ende fundamentele rechten en vrijheden van de Gebruikers;
-de vertrouwelijkheid van de gesprekken.

New Dimension Content SA verzamelt slechts persoonlijke gegevens die de Gebruiker vrijwillig aan New Dimension Content SA verstrekt om de Diensten uit te kunnen voeren. Alle persoonlijkegegevens die de Gebruiker direct of indirect identificeren (met name, onder andere: naam, voornaam, e-mailadres of telefoonnummer, enz.) worden op basis van de van toepassing zijnde wetgeving beschouwd als zijnde vertrouwelijke gegevens en worden als zodanig verwerkt.
Deze gegevens worden bewerkt door New Dimension Content SA teneinde de volgende handelingen uit te voeren:
-behandelen en uitvoeren van Consultatiediensten
-beheer van het Platform met betrekking tot de geleverde diensten, verzoeken ominlichtingen, inschrijvingen, facturen, boekhouding, beheer van klantenrelaties zoals het houden van tevredenheidsonderzoeken en klachtenbeheer
-uitwerken van statistieken
-beheer van verzoeken om toegangsrechten, rectificatie en bezwaren
-beheer van de facturering.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het aangaan van de Overeenkomst en/of de uitvoeringvan de Diensten, alsmede om New Dimension Content SA in staat te stellen zich te houden aan de wettelijkeverplichtingen. Deze doeleinden vormen de wettelijke basis voor degegevensverwerking door New Dimension Content SA.
De door New Dimension Content SA verzamelde gegevens worden in geen geval verspreid naarderden, zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker of wettelijke of juridische verplichting. De persoonlijke gegevens die op deze wijze door New Dimension Content SA worden verzameld worden door New Dimension Content SA verwerkt waarbij deze verantwoordelijk is voor de verwerking, met inachtneming van de van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot de bescherming van gegevens (namelijk de Wet d.d. 2 augustus 2002 met betrekking tot de bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonlijke gegevens, in de gewijzigde versie, en de EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad d.d. 27 april 2016 - de AVG - die van kracht is vanaf 25 mei 2018, alsmede alle latere regelgevingen). De persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard gedurende een termijn die noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven bepaalde doelstellingen of gedurende de wettelijk bepaalde termijn.

Overeenkomstig de gewijzigde wet d.d. 2 augustus 2002 met betrekking tot de bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonlijke gegevens, beschikt de desbetreffende persoon, onder voorbehoud dat hij of zij een wettelijk belang kan aantonen, over het recht op kosteloze:
-toegang tot gegevens die op hem of haar betrekking hebben
-bevestiging dat gegevens die op hem of haar betrekking hebben, verwerkt of niet verwerkt worden
-informatie die minimaal de nadruk legt op de doeleinden van de verwerking, de gegevenscategorieën waarop de bewerking betrekking heeft en de ontvangers of de ontvangerscategorieën waaraan de gegevens worden gecommuniceerd.

De desbetreffende persoon beschikt eveneens over het recht op rectificatie van de persoonlijke gegevens die op hem of haar betrekking hebben, en over het recht op bezwaar tegen het verzamelen en verwerken van deze gegevens, onder voorbehoud dat hij of zij hiervoor zwaarwegende en legitieme redenen aan kan voeren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per e-mail gericht aan het volgende adres: [email protected]
Met ingang van 25 mei 2018 beschikt de desbetreffende persoon eveneens over het recht om te verzoeken om verwijdering van alle of een deel van de gegevens, of een beperking van de verwerking, om bezwaar te maken tegen de verwerking, om gebruik te maken van zijn of haar recht op overdraagbaarheid van de gegevens, alsmede over het recht om een klacht in te dienen indien niet wordt voldaan aan de bepalingen van de AVG bij een toezichthoudende autoriteit.

12.Cookies
Teneinde het gebruik van de aangeboden maatwerk Consultatiediensten te optimaliseren en te verbeteren, vraagt de Website aan de Gebruikers om het gebruik van cookies te accepteren, overeenkomstig de wet d.d. 2 augustus 2002 op e-commerce en de bescherming van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wetten van 30 mei 2005 en 28 november 2011.
Er bestaat geen enkele verplichting voor het accepteren van cookies en de Gebruikers kunnen te allen tijde het gebruik hiervan verbieden.
Cookies zijn kleine bestandjes die gegevens verzamelen en deze kunnen met instemming van de Gebruiker op zijn of haar computer worden opgeslagen. Dankzij cookies kunnen Websites de Gebruiker herkennen en zijn of haar surfgedrag en voorkeuren op de Website registreren bij elk bezoek aan de Website. Cookies dienen vooral voor het opslaan van verschillende Inlog- en surfgegevens. De Website maakt gebruik van cookies waardoor Gebruikers eenvoudiger kunnen inloggen op hun persoonlijk account en waardoor rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de Gebruikers omdat er informatie wordt opgeslagen met betrekking tot eerder gebruik van de Consultatiediensten. Cookies kunnen onder andere helpen bij het identificeren en oplossen van fouten of zelfs bij het bepalen van de gekoppelde diensten die kunnen worden aangeboden wanneer Bezoekers de Website bezoeken. De Website maakt in het bijzonder gebruik van:
-sessiecookies: bij elk bezoek aan de Website wordt de Gebruiker herkend, zodat de Gebruiker niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op zijn of haar persoonlijk account.
-trackingcookies: deze cookies blijven op de computer van de Gebruiker staan, zelfs nadat de Gebruiker heeft uitgelogd. Hiermee kunnen de verschillende instellingen en voorkeuren vande Gebruiker worden bewaard en opgeslagen.

Cookies die op de Website worden gebruikt kunnen in geen geval schade toebrengen aan de computer van de Gebruikers. Er worden geen persoonlijke gegevens (zoals details van de creditkaart) door de Website opgeslagen. De versleutelde gegevens worden door de cookies verzameld met als enige doel het verbeteren van de ervaringen van Gebruikers op de Website. Gebruikers kunnen het plaatsen van cookies verbieden met behulp van hun browserinstellingen (in het menu “Opties” van Mozilla Firefox of Microsoft Explorer). Gebruikers hebben recht op toegang, verwijdering en wijziging van de persoonlijke gegevens die via cookies zijn verzameld.

13.Intellectuele eigendom
De AGV hebben geen enkele vorm van overdracht van intellectuele eigendomsrechten van items van New Dimension Content SA ten gunste van de Gebruiker tot gevolg.
De Website, merken, tekeningen, modellen, afbeeldingen, teksten, foto's, logo's, grafieken, software en programma's, zoekmachines, databases, geluiden, video's, domeinnamen, design of welke andere gegevens of dragers die door New Dimension Content SA worden gepresenteerd, waarbij deze opsomming niet limitatief is, zijn exclusief eigendom van New Dimension Content SA en worden beschermd door auteursrechten, merkenrechten, patentenen alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die hieraan zijn toegekend op basis van de van kracht zijnde wetgeving. Het is verboden deze te reproduceren of weer te geven, ook niet gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke toestemming van New Dimension Content SA.
Dientengevolge is het de Gebruiker verboden om handelingen te verrichten die - direct of indirect - een inbreuk kunnen vormen op de intellectuele eigendomsrechten van New Dimension Content SA.De Gebruiker kan in geen enkel geval de inhoud van het Platform of van de Website gebruiken, afdrukken of opnieuw formatteren, tenzij dit voor privé- of huiselijke doeleinden is. De Gebruiker verplicht zich de inhoud van het Platform en de Website niet te downloaden, reproduceren, overdragen, verkopen, distribueren of exploiteren. De Gebruiker erkent dat de gegevens en de databases op het Platform eigendom zijn van New Dimension Content SA. Items die aan derden toebehoren, zoals merken, tekeningen, modellen, afbeeldingen, teksten, foto's, logo's, zonder dat deze opsomming limitatief is, zijn exclusief eigendom van hun maker en worden in dat opzicht beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of enig ander recht dat door de van kracht zijnde wetgeving wordt erkend. Het is de Gebruiker verboden om - direct of indirect - inbreuk te maken op de eigendomsrechten van derden, waarvan content aanwezig is op het platform en het is de Gebruiker verboden om, op welke manier dan ook, namen, merken, logo's, foto's, software, gegevens, databases en alle documenten die aan de Gebruiker worden verstrekt, op algemene wijze te exploiteren bij de uitvoering van de AGV. De Gebruiker verplicht zich om alle rechten van derden, waarvan content aanwezig is op het Platform, te respecteren. Het is Gebruiker verboden om enige analogie bij het publiek op te wekken, ongeacht het doel hiervan.

14. Opzegging
Gebruikers zijn vrij om hun persoonlijk account op elk moment op te heffen. Hiertoe kunnen zij contact opnemen met New Dimension Content SA op het volgende e-mailadres: [email protected]
New Dimension Content SA zal het persoonlijk account binnen een redelijk termijn opheffen. New Dimension Content SA behoudt zich overigens het recht voor om het account van een Gebruiker, die de gebruiksregels van het Platform overtreedt, op te heffen.

15. Misbruik
New Dimension Content SA vraagt om de oplettendheid van Gebruikers met betrekking tot de frequentie van hun Consultaties en de bestede bedragen. Gebruikers kunnen New Dimension Content SA op elk moment vragen om de toegang tot de beschikbare Consultatiediensten via de Website te blokkeren, voor een bepaalde tijd of definitief. Dit verzoek dient schriftelijk te worden verzonden naar: [email protected]

16. Beperking van de aansprakelijkheid en garantie
Indien New Dimension Content SA wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade die door een Gebruiker wordt geleden, beperkt deze aansprakelijkheid zich tot de hoogte van de door de Gebruiker aan New Dimension Content SA verstrekte bedragen gedurende een termijn van drie (3) maanden voorafgaand aan het feit waardoor de schade is ontstaan. Gebruiker verplicht zich om New Dimension Content SA volledige kwijting te verlenen en alle kosten, vergoedingen, bezwaren, klachten of veroordelingen te vergoeden, die ontstaan als gevolg van het niet nakomen door de Gebruiker aan zijn of haar verplichtingen volgens de wet of de AGV.

17. Deelbaarheid
Nietigheid van een of meer bepalingen in de AGV heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen die volledig van kracht blijven. Bovendien heeft de Gebruiker geen recht op schadevergoeding in het geval van nietigheid van een of meer bepalingen. Partijen verbinden zich om hun relatie een betekenis te geven die zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige bepaling en met de geest van de AGV.

18.Van toepassing zijnde wetgeving en bevoegde rechters
De contractuele verhoudingen tussen New Dimension Content SA en de Gebruiker, inclusief de AGV,worden beheerst door de Luxemburgse wet en worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd. Geschillen met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of de stopzetting van de contractuele verhoudingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken in Luxemburg.