Herroepingsrecht en terugbetaling
Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Herroepingsrecht en terugbetaling


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

New Dimension Content
E-mailadres: [email protected]
Handelsnummer: B176415
Btw-identificatienummer: LU26092061
Telefoonnummer: +352 20 204 205

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Herroepingsrecht en terugbetaling

In overeenstemming met de artikelen L.221-21,L.221-25 en L.221-28 van de Consumentenwetgeving wordt de klant ervan op de hoogte gebracht dat het herroepingsrecht niet langer kan worden uitgeoefend voor overeenkomsten voor het verlenen van diensten als de de uitvoering begon vóór het einde van de periode van veertien (14) dagen, wat uitdrukkelijk het geval is:

- Voor elke consultatie die per minuut wordt geleverd en gefactureerd, voor zover deze in realtime wordt uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de klant;
- Voor de pakketten waarvoor het overleg zou zijn begonnen, op uitdrukkelijk verzoek van de klant, vóór het einde van de herroepingstermijn van veertien (14) dagen;
- Voor elke conversie naar een minutenpakket of huidige pakketten op uitdrukkelijk verzoek van de klant.

Daarom wordt de bestelling na validatie van de betaling als definitief en definitief beschouwd en kan deze geen aanleiding geven tot omwisseling of terugbetaling

Als zodanig zal New Dimension Content alle bewijsmiddelen bewaren die het mogelijk maken om het uitdrukkelijke verzoek van de Klant en zijn afstand van het herroepingsrecht te bevestigen, zoals in het bijzonder logboeken en telefoonopnames.